Left Pokračovat v nákupu
Vaše objednávka

V košíku nemáte žádné položky

Pravidla a podmínky

Základní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • SINCOM - Gems Investment Company as
 • IČO: 090 85 840
 • DIČ: CZ 090 85 840
 • se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl "B" vložka 25252
 • kontaktní údaje:
 • email: prodej@sosnagems.com
 • e-mailem: info@sosnagems.com
 • telefon: +420 735 511 811
 • www.sosnagems.com

(prodejce")

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na na webové stránce dostupné na webové stránce www.goldendiva-jewellery.com (dále jen „internetový obchod“).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uváděných cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, všechny související poplatky a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží uvedená v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny na internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující objednává zboží následujícími způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve v internetovém obchodě zaregistroval,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující zadal při zadávání objednávky. Toto potvrzení je automatické a nepředstavuje smlouvu. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po akceptaci objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že prodávající nemůže splnit některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku dříve, než kupující obdrží oznámení o přijetí objednávky od prodávajícího. Kupující může objednávku zrušit telefonicky na telefonní číslo prodávajícího nebo email uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží takto zjevně chybné. ceny, a to i v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
 2. Při registraci zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet již nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1387864624/2700 vedená UniCredit Bank as - Praha
 • bezhotovostně pomocí kreditní karty,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ShoptetPay / Pays
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16]
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před expedicí zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu online u správce daně, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu doručeno:
 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejního místa balíku na adresu výdeje uvedenou kupujícím,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího, je-li tato prodávajícím provozována
 1. Volba způsobu dodání se provádí při objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dopravy a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojené s jiným způsob doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující balík od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy kupující měl povinnost zboží převzít, avšak v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce alkoholických nápojů, které lze dodat až po třiceti dnech a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich originální obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na fyzickém nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě bude nebo nemá právo odstoupit od smlouvy,
 • v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, stejným způsobem. . Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze v případě, že s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Pokud kupující zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. .
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Nárok na náhradu škody způsobené na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo kdy výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží zastavil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí mu do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, v stejným způsobem, nebo způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající kupujícímu ručí za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména zaručuje kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo chybí-li ujednání, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo takové, které kupující očekával s přihlédnutím k povaze zboží a reklamě prováděné kupujícím,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
 1. Prodávající má povinnosti z vadného plnění alespoň v rozsahu, v jakém existují povinnosti výrobce z vadného plnění. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo které vyplývá z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu kupující sám způsobil.
 4. V případě vady může kupující uplatnit reklamaci u prodávajícího a požadovat:
 • výměna za nové zboží,
 • na opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • k odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • má-li zboží podstatnou vadu,
 • nemůže-li věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • kvůli více vadám výrobků.
 1. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení smlouvy, o kterém strana porušující smlouvu již v době uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala.
 2. U vady, která má za následek nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (zpravidla třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro různé vady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla alespoň tři vady současně), má kupující právo na uplatnění slevy z kupní ceny, na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující požadoval opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má stejná práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení celé kupní ceny.
 6. Prokáže-li prodávající, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen reklamaci kupujícího vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží ze stejného důvodu, z jakého je zboží zlevněné.
 8. Prodávající je povinen přijatou reklamaci přijmout v kterékoli provozovně, kde je přijetí reklamace možné, a to i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. reklamaci včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady vzhledem k druhu výrobku nebo služby. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. O výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího písemně.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, jinak jej soud nemusí uznat.
 13. Kupující si může zvolit způsob vystavení reklamace.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 15. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

dodávka

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či v objednávce.

Osobní data

 1. Veškeré informace, které nám během naší spolupráce poskytnete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak nakládat. Pokud nám k tomu nedáte písemný souhlas, nebudeme Vaše údaje používat jinak než za účelem plnění smlouvy, s výjimkou emailové adresy, na kterou Vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tato postup je povolen zákonem, pokud se proti tomu nevzdáte. Tato sdělení se mohou týkat pouze podobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoli jednoduchým způsobem odhlásit (zasláním dopisu, emailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení). Za tímto účelem bude emailová adresa uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad ve své působnosti. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. V případě, že vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně uspořádání stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Bez souhlasu prodávajícího je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu činit kroky, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti. které tvoří internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo určením.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.